Algemene voorwaarden van BLiZZ Imago.

Hierna te noemen: gebruiker.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • gebruiker: BLIZZ Imago, eenmanszaak van Debby Gransier.
 • opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
 • overeenkomst: de (schriftelijke) afspraak tussen gebruiker en opdrachtgever tot dienstverlening door gebruiker.
 • derde(n): de professional die op verzoek van gebruiker een bijdrage levert aan een overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derde(n) dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en gebaseerd op gegevens zoals die tijdens het samenstellen van een aanbieding c.q. offerte beschikbaar zijn.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker verbindt zich jegens opdrachtgever de te verlenen diensten naar beste kunnen te verrichten, doch kan nimmer voor het door opdrachtgever gewenste resultaat instaan, dan wel daarvoor aansprakelijk zijn en/of worden gesteld.
 2. Elke aan gebruiker verstrekte opdracht betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  Voor zoveel mogelijk wordt hierover met opdrachtgever overleg gevoerd. Elke aansprakelijkheid van gebruiker voor tekortkomingen van een derde wordt jegens opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, is opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor een veilige werkomgeving (locatie) en voor veilige werkomstandigheden voor gebruiker en voor de door gebruiker ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor claims van derden voor zover deze derden schade geleden hebben of lijden op de locatie van opdrachtgever of door opdrachtgever voorgeschreven, tenzij opdrachtgever geen enkele schuld treft voor de geleden of te lijden schade van de derde(n).
 8. Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de door gebruiker en door gebruiker ingeschakelde derde(n) in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Verstrekte opdrachten worden door gebruiker uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever  uitgevoerd. Aan de wijze waarop aan die opdracht al dan niet uitvoering is gegeven kunnen anderen dan opdrachtgever geen enkel recht ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen aanspraken dienaangaande.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker opdrachtgever hierover – voor zover mogelijk – van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractsduur, uitvoeringstermijn

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de overeenkomst een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn maar slechts een streeftermijn.
 2. Bij overschrijding van deze uitvoeringstermijn, dient opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de door gebruiker opgegeven uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Het honorarium wordt voor aanvang van de opdracht in rekening gebracht en dient voor de start van de werkzaamheden integraal te zijn betaald.
 5. Indien gebruiker met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief.
 6. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en uitvoering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
 7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of uurtarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, maar betaling dient in ieder geval altijd te gescheiden voordat de opdracht wordt uitgevoerd, waarbij geen recht op opschorting, korting of verrekening bestaat, en wel op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is gebruiker gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat betaling van de achterstallige facturen heeft plaatsgevonden.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en kan gebruiker de opdracht per direct staken, zonder schadeplichtig te zijn.
 4. Gebruiker is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, conclusies, bevindingen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij blijvend onmogelijk.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, is gebruiker niet gehouden tot vergoeding aan opdrachtgever van middellijke of onmiddellijke schade, van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van gebruiker of van diens leidinggevende.
 2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade (welke dan ook) veroorzaakt door fouten of verzuimen van door gebruiker ingeschakelde derden, welke derden door gebruiker al dan niet met instemming van opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 3. De aansprakelijkheid van gebruiker jegens opdrachtgever is in ieder geval te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW van de opdracht, met een maximum van € 500,–. (zegge vijfhonderd euro), behoudens in geval dwingend recht zich daartegen verzet of de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of diens leidinggevende.
 4. Indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking en is dus te allen tijde uitgesloten.
 5. Ieder vorderingsrecht van opdrachtgever vervalt 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten of kunnen zijn.

Artikel 15 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden, software, enzovoort, verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software, enzovoort, vrij zijn van virussen en defecten en daarop geen rechten van anderen dan opdrachtgever rusten.
 3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht door meerdere natuurlijke personen (opdrachtgevers), voor zover de werkzaamheden ten behoeve van gezamenlijke personen zijn verricht, zijn deze natuurlijke personen (opdrachtgevers) hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 16 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt  als gevolg van overmacht dan wel een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting en voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen of waarvan gebruiker het bestaan niet wist, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte en epidemieën en vervoersproblemen in de onderneming van gebruiker en/of diefstal, molest worden daaronder in ieder geval begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichting had moeten nakomen.
 4. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen personen te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen of een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en alle overige intellectuele en industriële rechten.
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van anderen worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit of tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Gebruiker behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen, Opdrachtgever wordt van een dergelijke wijziging in kennis gesteld, waarna de gewijzigde voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en gebruiker.

Brunssum, 1 maart 2020.